Freesgal

Frtalecement da musculatura de sstén mediante a realización de exercicis de mbilidade articular, de frtalecement muscular e de relaxación.Atención a hixiene crpral lg da práctica de actividade física Blque 2. Execución de habilidades mtrices vinculadas a accións deprtivas. Física I: E: S A Xunqueira I ( Pntevedra ) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN Antes d cmez d curs faisens a suxerencia de presentala actual prgramación cara a tela entregada xa cn antelación ó primeir día d nv curs Cn ela pretendems cma sempre deixar rexistradas pr escrit as liñas mestras que identifican ns xeit de traball, e tamén as lixeiras variacións que n ns departament de an en an ims adaptand a s requiriments educativs que a sciedade demanda.Xa van dus ans que pla mbilidade d prfesrad d departament tems que facer adaptacións na mesma, e teñ que dicir que nn cnsider priritari facer esta prgramación en puc temp, cm se ns pide, prque se pdería prrrgar a d an anterir anque si fsen quince días, e así pder falar cn mais calma en sesións de departament tdas aquelas variacións que sen dúbida e necesari abrdar. Cm nrma xeral pdems cmezar dicind que pretendems seguir na liña de traball de tratar de rientar a s nss alumns cara a mellra da súa calidade de vida empregand aqueles instruments ó ns alcance para tratar de intervir na cnsecución de hábits saudables, mantend unha especial incidencia na mellra das súas calidades físic-mtrices.Desenvlve tamén habilidades cara a traball en equip nas diferentes tarefas deprtivas e expresivas.

Cm s últims ans, insistims tamén na necesidade de cmbater dende ns camp a pandemia de besidade que ns invade, que pdería ser mtiv dun mais ampl cmentari, que terems que pspñer para vindeiras casións. O crp human cnstitúe unha peza clave na interacción da persa c entrn e a Educación física está directamente cmprmetida ca adquisición d máxim estad de benestar físic, mental e scial psible, nun entrn saudable.A Educación Física axuda de xeit destacad na cnsecución da autnmía e iniciativa persal, Pr unha banda si se lle utrga prtagnism a alumnad en aspects de planificación de actividades cara a mellra da súa cndición física.Pr utra banda, tamén nas tarefas nas que alumnad enfróntase a situacións de aut-superación, perseveranza e actitude psitiva diante tarefas dunha certa dificultade técnica u na mellra da prpia cndición física, respnsabilidade e hnestidade na aplicación das regras e capacidade de aceptación ds diferentes niveis de cndición física e de execución mtriz dentr d grup.Acndicinament físic a través d desenvlvement das capacidades físicas relacinadas ca saúde.Realización de xgs para a mellra da cndición física Exercitación de psicións crprais axeitadas na práctica de actividades físicas e en situacións da vida ctiá.

A Educación Física axuda á cnsecución da cmpetencia para aprender a aprender, frecéndlle a alumnad recurss para a planificación de determinadas actividades físicas a partir dun prces de experimentación.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all
Web statistics for Common misspellings 
21-Jul-2018 18:16
Reply
Together we'll look at four of these dangers and discover from God's Word how we can truly flourish, and bloom where we are planted. CHANGED How to have a heart like His. 3 or 4-part retreat through Galatians Transformation from the inside out, through Galatians 3-6. 1. The grace that frees Gal. 3-4 2. The battle we. 
21-Jul-2018 18:19
Reply
Freegal.sinfo freegalsi.nfo freegals.nifo 
21-Jul-2018 18:25
Reply

Freesgal introduction

Freesgal

Recent posts

22-Jul-2018 04:08
22-Jul-2018 10:16
22-Jul-2018 19:56